top of page

Requisitos Colexiados

ÍNDICE:

1. INFORMACIÓN PREVIA.

2. CONDICIÓNS XERAIS QUE SE DEBERÁN AVOGAR.

3. REQUISITOS PARA A OBTENCIÓN DO TITULO DE AVOGADO DOS TRIBUNAIS DO MINISTERIO DE XUSTIZA.

4. REQUISITOS PARA UNIRSE COMO EXERCICIO NO COLEXIO DE ABOGADOS DA CORUÑA.

5. REQUISITOS PARA UNIRSE COMO NON EXERCICIO NO COLEXIO DE ABOGADOS DA CORUÑA.

6. DESCARGA DE MODELOS DE SOLICITUDES E INSTANCIAS.1. INFORMACIÓN PREVIA.


Para exercer a profesión de Procurador dos Tribunais é necesario inscribirse.


Para unirse ao Ilustre Colexio de Procuradores da Coruña é necesario solicitar información sobre a tramitación na Secretaría do Colexio (c / Bolivia nº 6, 2º) ou no portelo único da súa páxina web (www.procuradores-coruna .com) dos ficheiros de rexistro.


Unha vez tramitado o expediente e acordado o rexistro, a posesión do coche farase mediante xuramento ou promesa ante o Excmo. Señor presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.2. CONDICIÓNS XERAIS QUE SE DEBERÁN AVOGAR.


Artigo 8 Estatutos Xerais Tribunais de Fiscalía España:


* Ser de nacionalidade española ou dalgúns dos Estados membros da Unión Europea ou dos Estados partes no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, sen prexuízo do disposto nos Tratados ou Convenios internacionais agás exención legal.

* Ser maior de idade e non estar suxeito a discapacidade.

* Estar en posesión do título de Licenciado en Dereito ou de títulos estranxeiros que, de conformidade coa lexislación vixente, lle sexan homologados, así como os títulos obtidos nos Estados membros da Unión Europea que faculten para practicar neles o Try and que foron recoñecidos en España segundo as disposicións vixentes (1)

Dende o 31 de outubro de 2011, inclusive, e ata o 31 de outubro de 2013 (período transitorio da Lei 34/2006, do 30 de outubro, de acceso ás profesións de avogado e procurador:

1.- Licenciado ou licenciado en Dereito, expedido antes do 31 de outubro de 2011.


2.- Documento da Universidade que acredita ter rematados os estudos de dereito e solicitar a expedición do título.


A partir do 1 de novembro de 2013:

Título profesional de procurador dos tribunais, obtido segundo o disposto na Lei 34/2006, do 30 de outubro, de acceso ás profesións de avogado e procurador dos tribunais.

* Ter obtido o título de avogado, que será expedido polo Ministerio de
Xustiza, logo da acreditación dos requisitos establecidos neste Estatuto xeral, de acordo coa lei.

A partir do 1 de novembro de 2013:
Título profesional de procurador dos tribunais, obtido segundo o disposto na Lei 34/2006, do 30 de outubro, de acceso ás profesións de avogado e procurador dos tribunais:

(1) Anulada por decisión do Tribunal Supremo (Sala do Contencioso Administrativo, sección 1), sentenza do 17 de xuño de 2005. Non obstante, a disposición final primeira da Lei 16/2006, do 26 de maio, que regula o Estatuto do Estado Membro de Eurojust e as relacións con este órgano da Unión Europea modifican o apartado 1 do artigo 23 da Lei de axuizamento civil, que agora di o seguinte:
"A comparecencia no xuízo será a través dun fiscal, que terá que ser licenciado en dereito, legalmente facultado para actuar no xulgado que coñece o xuízo".3. REQUISITOS PARA A OBTENCIÓN DO TITULO DE AVOGADO DOS TRIBUNAIS DO MINISTERIO DE XUSTIZA.I.- Instancia dirixida ao Excmo. Ministro de Xustiza solicitando a emisión do título de procurador dos tribunais e indicando o colexio ao que desexa adherirse e acompañando os seguintes documentos:

Dende o 31 de outubro de 2011, inclusive, e ata o 31 de outubro de 2013 (período transitorio da Lei 34/2006, do 30 de outubro, de acceso ás profesións de avogado e procurador):

1.- Licenciado ou licenciado en Dereito, expedido antes do 31 de outubro de 2011.


2.- Documento da Universidade que acredita ter rematados os estudos de dereito e solicitar a expedición do título.


A partir do 1 de novembro de 2013:

Título profesional de procurador dos tribunais, obtido segundo o disposto na Lei 34/2006.


* Certificación de antecedentes penais (1 orixinal).
* Certificación do certificado de nacemento (1 orixinal).
* Certificación de sancións.
* Fotocopia do DNI.
* Instancia que solicita a emisión do título, indicando o Colexio no que se inscribirá e o Partido Xudicial no que exercerá.


A instancia xunto cos documentos diríxense a:
S.E. Señor ministro de Xustiza
Ministerio de Xustiza
Sección de avogados - Avogados e asuntos diversos
San Bernardo 21, despacho 111, 1ª Pl.
28.015-MADRID4. REQUISITOS PARA UNIRSE COMO EXERCICIO NO COLEXIO DE PROCURADORES DA CORUÑA.I.- Instancia dirixida ao Excmo. Señor decano, solicitando a incorporación e acompañado dos seguintes documentos:

* Catro fotografías tamaño carné.
* Certificado de nacemento (orixinal).
* Certificación do Rexistro Central de Delincuentes e Rebeldes (orixinal).
* Fotocopia do documento nacional de identidade.
* Licenciado en Dereito (orixinal e fotocopia).


Dende o 31 de outubro de 2011, inclusive, e ata o 31 de outubro de 2013 (período transitorio da Lei 34/2006, do 30 de outubro, de acceso ás profesións de avogado e procurador):

1.- Licenciado ou licenciado en Dereito, expedido antes do 31 de outubro de 2011.
2.- Documento da Universidade que acredita ter rematados os estudos de dereito e solicitar a expedición do título.

* Título do avogado (orixinal e fotocopia).

A partir do 1 de novembro de 2013:

Título profesional de procurador dos tribunais, obtido segundo o disposto na Lei 34/2006, do 30 de outubro, de acceso ás profesións de avogado e procurador dos tribunais.

* Declaración xurada ou solemne do interesado de non estar incurso en ningunha das causas ou circunstancias a que se refire o artigo 18 dos Estatutos do Ilustre Colexio de Procuradores da Coruña aprobados na Asemblea Xeral Ordinaria de data 16 de decembro de 2004 e publicados no Diario Oficial de Galicia do 8 de febreiro de 2005.

* Declaración xurada ou solemne do interesado de gardar o segredo profesional e de cumprimento dos demais deberes profesionais e corporativos inherentes ao seu cargo.

* Proba de ter satisfeito, no Tesouro do Ilustre Colexio de Procuradores da Coruña, a cota de entrada establecida pola Asemblea Xeral (351,00 €).

* Xustificante de estar rexistrado na Mutua de Procuradores dos Xulgados de España, Mutualidade de Previsión Social a Prima Fija (www.mutuaprocuradores.es) ou, alternativamente, no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, nos termos establecidos no Disposición adicional 15 da Lei 30/1995, do 8 de novembro, de xestión e supervisión de seguros privados, ou con calquera lexislación concordante.

* Acreditar o cumprimento das obrigas tributarias antes da profesión (rexistro no IAE)

* Datos bancarios.5. REQUISITOS PARA UNIRSE COMO NON EXERCICIO NO COLEXIO DE PROCURADORES DA CORUÑA.Exclusivamente durante o período comprendido entre o 31 de outubro de 2011 e o 31 de outubro de 2013, ambos inclusive, en virtude do disposto no apartado 3 da Disposición transitoria única da Lei 34/2006, do 30 de outubro, de acceso ás profesións de avogado e xulgado Avogado.

I.- Instancia dirixida ao Excmo. Señor decano, solicitando a incorporación e acompañado dos seguintes documentos:

* Catro fotografías tamaño carné.
* Certificado de nacemento (orixinal).
* Certificación do Rexistro Central de Delincuentes e Rebeldes (orixinal).
* Fotocopia do documento nacional de identidade.
* Licenciado en Dereito (orixinal e fotocopia).


Dende o 31 de outubro de 2011, inclusive, e ata o 31 de outubro de 2013 (período transitorio da Lei 34/2006, do 30 de outubro, de acceso ás profesións de avogado e procurador):

1.- Licenciado ou licenciado en Dereito, expedido antes do 31 de outubro de 2011.


2.- Documento da Universidade que acredita ter rematados os estudos de dereito e solicitar a expedición do título.

* Título do avogado (orixinal e fotocopia)

A partir do 1 de novembro de 2013:

Título profesional de avogado dos tribunais, obtido segundo o disposto na Lei 34/2006, do 30 de outubro, de acceso ás profesións de avogado e avogado dos tribunais.

* Declaración xurada ou solemne do interesado de non estar incurso en ningunha das causas ou circunstancias a que se refire o artigo 18 dos Estatutos do Ilustre Colexio de Procuradores da Coruña aprobados na Asemblea Xeral Ordinaria de data 16 de decembro de 2004 e publicados no Diario Oficial de Galicia do 8 de febreiro de 2005.

* Declaración xurada ou solemne do interesado de gardar o segredo profesional e de cumprimento dos demais deberes profesionais e corporativos inherentes ao seu cargo.

* Proba de ter satisfeito, no Tesouro do Ilustre Colexio de Procuradores da Coruña, a cota de entrada establecida pola Xunta Xeral. (351,00 €)

* Datos bancarios para o pagamento da taxa non práctica.6. DESCARGA DE MODELOS DE SOLICITUDES E INSTANCIAS.


 

  • Instancia de alta solicitude, Colexio Procuradores A Coruña.

 

  • Declaración xurada.

 

  • Modelo de solicitude de título de avogado.

 

  • Solicitude de instancia Título de avogado Ministerio de Xustiza

Informacion Previa.
Ancla 1
Ancla 2
Ancla 3
Ancla 4
Descarga modelos
bottom of page